Logo

Pravila ponašanja učenika – prava i obaveze

U školi su zabranjene aktivnosti kojima se ugrožavaju, omalovažavaju, diskriminišu ili izdvajaju lica, odnosno grupe lica, po osnovu: rasne, nacionalne, etničke, jezičke verske ili polne pripadosti, fizičkih i psihičkih svojstava, smetnji u razvoju i invaliditeta, zdravstvenog stanja, odnosno političkog opredeljenja i podsticanje ili nesprečavanje takvih aktivnosti, kao i po drugim osnovama utvrđenim zakonom kojima se propisuje zabrana diskriminacije.

U školi je zabranjeno: fizičko, psihičko i socijalno nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje učenika, fizičko kažnjavanje i vređanje ličnosti, odnosno seksualna zloupotreba učenika ili zaposlenih.


Prava učenika


Učenici imaju pravo na:

kvalitetan obrazovno-vaspitni rad koji obezbeđuje ostvarivanje svih principa i ciljeva obrazovanja i vaspitanja utvrđena zakonom;

uvažavanje ličnosti;

podršku za svestrani razvoj ličnosti, podršku za posebno iskazane talente i njihovu afirmaciju;

zaštitu od diskriminacije, nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja;

blagovremenu i potpunu informaciju o pitanjima od značaja za njegovo školovanje;

informacije o njegovim pravima i obavezama;

učestvovanje u radu organa škole, u skladu sa zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i posebnim zakonima;

slobodu udruživanja u različite grupe, klubove i organizovanje učeničkog parlamenta;

podnošenje prigovora i žalbe na ocenu i na ostvarivanje drugih prava po osnovu obrazovanja;

pokretanje inicijative za preispitivanje odgovornosti učenika u obrazovno-vaspitnom procesu ukoliko prava nisu ostvarena;

ostvarivanje svih prava učenika, prava na zaštitu i na pravično postupanje škole prema učeniku i kada povredi obavezu utvrđenu zakonom;

pravo na stipendiju, kredit, smeštaj i ishranu u domu učenika, u skladu sa posebnim zakonom.

Učenik, njegov roditelj, odnosno staratelj može da podnese prijavu direktoru škole u slučaju povrede prava ili neprimerenog ponašanja zaposlenih prema učeniku, u roku od 15 dana od dana nastupanja slučaja. Direktor je dužan da prijavu razmotri i da uz konsultaciju sa učenikom, njegovim roditeljem, odnosno starateljem i zaposlenim odluči o njoj i preuzme odgovarajuće mere, u roku od 15 dana od dana prijema prijave.


Učenik ima obavezu da:


Redovno pohađa nastavu i izvršava školske obaveze;

Poštuje određena pravila, odluke direktora i organa škole;

Radi na usvajanju znanja, veština i vrednosnih stavova propisanih školskim programom, prati sopstveni napredak i izveštava o tome nastavnike i roditelje, odnosno staratelje;

U postupku ocenjivanja pokaže svoje stvarno znanje bez korišćenja raznih oblika prepisivanja i drugih nedozvoljenih oblika pomoći;

Ne ometa izvođenje nastave i ne napušta čas bez prethodnog odobrenja nastavnika;

Poštuje ličnost drugih učenika, nastavnika, i ostalih zaposlenih u školi;

Čuva imovinu škole i čistoću i estetski izgled školskih prostorija, kao i imovinu drugih organizacija za vreme posete ili izvođenja dela programa obrazovno-vaspitnog rada;

U školu dolazi odeven po pravilniku, vodeći računa o ličnoj urednosti i higijeni;

Stara se o čuvanju životne sredine i ponaša se u skladu sa pravilima ekološke etike.

Učenik, roditelj, odnosno staratelj učenika dužan je da u roku od osam dana pravda izostanak učenika i dostavlja potpune i tačne kontakt informacije. Učenik čuva od oštećenja i uništenja đačku knjižicu, svedočanstvo i druge javne isprave koje škola izdaje. Učenik je dužan da roditelju, odnosno staratelju da na uvid đačku knjižicu u koju odeljenjski starešina unosi obaveštenja, uspeh, vaspitno-disciplinsku meru i dr. Učenik ne sme da prepravlja i dopisuje podatke na ispravama koje škola izdaje. Međusobne nesporazume i sukobe učenici treba da rešavaju u okviru odeljenjske zajednice uz posredovanje odeljenjskog starešine, psihologa, odnosno pedagoga ili dežurnog nastavnika. Učenici treba da se pristojno ponašaju prema nastavnicima i ostalim zaposlenima u školi. Učenici treba da se uzdrže od komentarisanja rada i ponašanja nastavnika, sem na odeljenjskim sastancima sa svojim razrednim starešinom ili u ličnom razgovoru sa pedagogom, psihologom, direktorom i pomoćnikom direktora. Međusobne nesporazume između nastavnika i učenika rešava direktor ili pomoćnik direktora škole u saradnji sa pedagogom, odnosno psihologom.


U Školi su, prema zaposlenom, učeniku, roditelju ili trećem licu, zabranjeni:


diskriminacija i diskriminatorno postupanje;

fizičko, psihičko, socijalno, seksualno, digitalno i svako drugo nasilje;

zlostavljanje i zanemarivanje;

ponašanje koje vređa ugled, čast ili dostojanstvo;

stranačko organizovanje i delovanje.


Učeniku u školi je zabranjeno da:


unosi oružje, oruđe i druga sredstva, kojima se mogu naneti ozlede, ugroziti život učenika i zaposlenih, odnosno naneti štetu školskoj imovini;

unosi, odnosno koristi alkohol, opijate, narkotike i druga sredstva sa psihoaktivnim dejstvom koja mogu ugroziti zdravlje učenika; samovoljno rešava međusobne odnose upotrebom oružja, oruđa i fizičke sile;

piše po zidovima i klupama;

samovoljno napušta čas i druge aktivnosti u kojima kao učenik učestvuje;

koristi mobilni telefon i druga sredstva za zabavu i komunikaciju, kojom se remeti rad na času;

ulazi u zbornicu i druge službene prostorije bez poziva i odobrenja;

zadržava se u hodnicima škole za vreme časa i posle završenog poslednjeg časa.


Teže povrede obaveza učenika su:


uništenje, oštećenje, skrivanje, iznošenje, prepravka ili dopisivanje podataka u evidenciji koju vodi škola ili druga organizacija odnosno organ;

prepravka ili dopisivanje podataka u javnoj ispravi koju izdaje škola ili organ, odnosno ispravi koju izda druga organizacija;

uništenje ili krađa imovine škole, učenika ili zaposlenog;

podstrekivanje, pomaganje, davanje učeniku i upotreba alkohola, duvana narkotičkog sredstva ili psihoaktivne supstance;

unošenje u školu ili drugu organizaciju oružja ili nekog drugog predmeta kojim može da ugrozi ili povredi drugo lice;

ponašanje učenika kojim ugrožava vlastitu bezbednost ili bezbednost drugih učenika, nastavnika ili zaposlenih u školi i koje dovodi do njihovog fizičkog i psihičkog povređivanja;

. upotreba mobilnog telefona, elektronskog uređaja i drugog sredstva u svrhe koje ugrožavaju prava drugih ili u svrhe prevare u postupku ocenjivanja;

neopravdano izostajanje sa nastave i drugih oblika obrazovno-vaspitnog rada više od 25 časova u toku školske godine;

učestalo činjenje lakših povreda obaveza u toku školske godine pod uslovom da su preduzete neophodne mere radi korekcije ponašanja učenika.

Učenik može za povredu svojih radnih obaveza da odgovara disciplinski i materijalno. Učenik koji zakasni na prvi čas može da prisustvuje času i da na isti uđe bez remećenja procesa rada. Zakašnjenje NA PRVI ČAS duže od 15 minuta smatraće se neopravdanim izostankom sa tog časa. Zakašnjenje na ostale časove biće evidentirano i sankcionisano prema Pravilniku o vaspitno-disciplinskoj odgovornosti učenika. Sankcije za nepoštovanje Pravilnika izriču se učenicima u saradnji sa odeljenjskim starešinama, dežurnim nastavnicima, nastavnicima i roditeljima učenika.


Vaspitno-disciplinske mere za lakše povrede obaveza učenika su:


opomena odeljenjskog starešine;

opomena dežurnog nastavnika;

opomena nastavnika predmeta;

ukor odeljenjskog veća.


Vaspitno-disciplinske mere za teže povrede obaveza učenika su:


ukor direktora;

ukor Nastavničkog veća;

premeštaj učenika u drugu školu uz saglasnost škole u koju se premešta.

Za lakše povrede obaveza učenika ukor može izreći:

direktor škole na predlog odeljenjskog starešine, nastavnika, dežurnog nastavnika, nastavnika predmeta;

odeljenjsko veće na predlog odeljenjskog starešine, nastavnika, dežurnog nastavnika, nastavnika predmeta.

Ukor za lakše povrede obaveza učenika izriče se učeniku bez saglasnosti roditelja, odnosno staratelja. Na ukor za lakše povrede obaveza učenika učenik i roditelj, odnosno staratelj ima pravo prigovora direktoru škole u roku od tri dana od dana prijema odluke. Direktor škole je dužan da na prigovor učenika i roditelja, odnosno staratelja, da pismeni odgovor u roku od tri dana od dana prijema prigovora. Ukoliko direktor škole usvoji prigovor, ukor se poništava i učenik se oslobađa odgovornosti. Ukoliko direktor škole odbije prigovor, ukor postaje pravosnažan.


Kodeks ponašanja učenika Srednje škole Dositej


Učenici škole imaju sledeće obaveze:

Redovno pohađanje nastave i izvršavanje školskih obaveza;

Poštovanje školskih pravila, odluka direktora i organa škole;

Da rade na usvajanju znanja, veština i vrednosnih stavova propisanih školskim programom, da prate sopstveni napredak i o tome izveštavaju nastavnike i roditelje, odnosno staratelje;

Da u postupku ocenjivanja pokažu svoje stvarno znanje bez korišćenja nedozvoljenih oblika pomoći;

Da ne ometaju izvođenje nastave i ne napuštaju čas bez prethodnog odobrenja nastavnika;

Da poštuju ličnost svojih drugova, nastavnika, drugih zaposlenih i svih lica koja zateknu u školi;

Blagovremeno pravdanje izostanaka;

Čuvanje imovine škole, drugih učenika i zaposlenih;

Održavanje čistoće i estetskog izgleda školskih prostorija;

Staranje o očuvanju životne sredine i ponašanje u skladu sa pravilima ekološke etike;

Poštovanje rasne, nacionalne, etničke, jezičke, verske i polne pripadnosti svojih drugova, nastavnika, drugih zaposlenih i svih lica koja zateknu u školi;

Primerno ponašanje u školi i na javnim mestima;

Svojim ponašanjem ne ugrožava svoju i bezbednost drugih lica;

Izvršavanje propisanih obaveza u svojstvu dežurnog učenika;

Vođenje računa o ličnoj higijeni i dolazak u garderobi koja je primerena ovoj ustanovi, njegovom uzrastu i okolnostima;

Zabranjeno je korišćenje mobilnog telefona i drugih tehničkih sredstava za vreme nastave. Škola neodgovara za štetu, krađu i izgubljene stvari;

Zabrana unošenja, korišćenja i upotrebe duvana, alkohola, narkotičkih sredstava i psihoaktivnih supstanci;

Najstrože je zabranjeno unošenje oružja i drugih predmeta kojima može da povredi ili ugrozi sebe ili drugo lice;

Korektno i civilizovano komuniciranje sa ostalim učenicima i zaposlenima škole. Za nepoštovanje ovih pravila učenici mogu biti kažnjeni prema pravilniku škole.


Pravila oblačenja i ličnog izgleda


Učenici su dužni da u školu dolaze u garderobi koja treba da bude čista, uredna, pristojna, odmerena i odgovarajuća uzrastu učenika.


U neodgovarajuću garderobu spadaju:


majice na bretelama ili bez bretela

majice bez rukava

majice sa velikim izrezom, duboko dekoltovane

gornji deo garderobe koji otkriva stomak ili leđa

pantalone iznad kolena (bermude, šortsevi)

mini suknja

najlonke (helanke) samo u slučaju da su pokrivene dužom tunikom

navijački dresovi

garderoba sa podrugljivim natpisima ili slikama koje podržavaju nacionalnu, političku ili seksualnu pripadnost

providna ili preterano otvorena garderoba

papuče

cipele sa visokim potpeticama

nošenje kapa, kačketa ili kapuljača u prostorijama škole


Primeran izgled učenika podrazumeva odgovarajuću garderobu, obuću, negovanu i pristojnu frizuru, bez lakiranih noktiju i suvišnog nakita.


Kosa mora da bude čista i ne sme biti neobično ofarbana. Nisu dozvoljene frizure kojima su oslikane slike, simboli, slova, brojevi itd.


Ova pravila su obavezna za vreme boravka u školi tokom cele školske godine.


O izgledu učenika brigu vode zaposleni u školi u saradnji sa razrednim starešinama, direktorom i psihologom.


Ovaj Kodeks je donet u saradnji sa Učeničkim parlamentom škole. Škola će u najkraćem roku obaveštavati roditelje učenika koji se ne budu pridržavali ovih pravila.

Logo

Upis u generaciju 2024/25. je otvoren!

Prijavite se na vremeArrow